До відома авторів! Готується до друку чергове число науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)».

Приймаються оригінальні матеріали, які раніше не публікувались.

Під час підготовки статей просимо дотримуватися таких вимог. 

Вимоги до змісту та оформлення статей, що подаються до журналу «СФД (Страховий фонд документації)»

До друку приймаються матеріали, які раніше не публікувались. До редакції подається надрукований в одному примірнику текст статті українською або російською мовою (завізований власноручним підписом автора), а також її електронний варіант.

До статті додаються такі супровідні документи:

 • повні відомості автора: прізвище, ім'я та по батькові, вчене звання і науковий ступінь, посада, назва установи, де вінпрацює, адреса, телефон;
 • експертний висновок про дозвіл опублікування статті в засобах масової інформації;
 • рецензія на статтю, завірена печаткою організації, де працює рецензент;
 • анотація українською і російською мовами (не більше 50 слів).

Вимоги до оформлення рукопису статті:

 • постановка проблемив загальному вигляді з обов'язковою вказівкою на зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз літератури(останніх досліджень і публікацій з обов'язковим виділенням не вирішених раніше частин загальної проблеми, що будуть розглянуті в цій статті);
 • формулювання мети статті і постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновкиіз проведеної роботи з обов'язковою констатацією отриманих наукових і практичних результатів та перспектив подальших досліджень у цьому напрямку.

Технічні вимоги:

 • обсяг статті – 6 - 12 аркушів, без урахування літератури і анотації;
 • розмір паперу – А4 (210×297 мм), орієнтація – книжкова;
 • поля дзеркальні: з середини – 2.5 см, ззовні, угорі та внизу – 2 см;
 • шрифт тексту статті – Times New Roman, звичайний, № 12;
 • інтервал міжрядковий – одинарний, абзацний відступ першого рядка 1,25;
 • нумерація сторінок проставляється в нижньому куті ззовні;
 • не дозволяється надання таблиць у редакторі Excel та інших табличних редакторах;
 • у верхньому лівому куті статті зазначається шифр УДК. Через два рядки друкується прізвище та ініціали автора. Нижче, через два рядки, – назва статті (великими літерами напівжирним шрифтом № 14, вирівнювання по середині). Текст статті наводиться через один рядок після назви статті;
 • ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно надавати в статті безпосередньо після посилання в тексті або на наступній сторінці. Написи, що пояснюють ілюстровані матеріали, повинні бути розміщені безпосередньо під ними. Бажано використовувати в рисунках лінії товщиною менше ніж 0,5;
 • формули до тексту повинні бути набрані в редакторі формул і оформлені згідно з ДСТУ 1.5:2003;
 • надані розмірності значень повинні відповідати міжнародній системі одиниць SI;
 • посилання в тексті на джерела інформації слід зазначати у квадратних дужках;
 • список літератури розміщують безпосередньо після тексту через один рядок. Літературу зазначають у порядку посилання на неї в тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»;
 • остання сторінка статті заповнюється не менше ніж на ¾.

Редакція зберігає за собою право скорочувати та редагувати матеріали статей.

Відповідальність за зміст несе автор.

Матеріали для публікації приймаються за адресою: пров. Пархоменка, 1/60, м. Харків, 61046. Тел. (0572) 94-48-61; факс (0572) 94-98-11; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія журналу «СФД (Страховий фонд документації)»

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018