Міжнародні стандарти

НДІ мікрографії здійснює функції секретаріату Технічного комітету стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), який є постійним членом міжнародних технічних комітетів стандартизації: ISO/TC 46 «Інформація і документація», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» (до січня 2015 – ISO/TC 292 «Безпека») Р – членом та ISO/TC 42 «Фотографія» (О-член).

Експертиза проектів міжнародних стандартів на стадії пропозиції передбачає вивчення технічного змісту тексту проектів та перевірення на відповідність ISO/IEC Directives, 2004, Part 1: Procedures for the technical work (Директиви ІСО/МЕК, 2004, Частина 1: Процедури з технічної роботи) та ISO/IEC Directives, 2011, Part 2: Rules for the structure and drafting of International Standards (Директиви ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів) стосовно побудови, викладання та оформлення.

Проекти міжнародних стандартів на стадії комітету відповідного ISO/ТС надсилаються для аналізу, надання зауваг і пропозицій та реєстрації їх на наступній стадії розроблення.

Метою експертизи проектів міжнародних стандартів на стадії опитування є врахування зауваг, наданих на стадії комітету, на підставі зводу відгуків, складеного за заувагами всіх Р-членів, виявлення нових зауваг, перевіряння на відповідність стосовно побудови, викладання та оформлення. Стадія опитування є останньою перед реєстрацією проекту міжнародного стандарту, тому потребує ретельного вивчення.

Метою експертизи проектів міжнародних стандартів на стадії затвердження є переглядання урахованих зауваг до проекту стандарту і перевіряння на відповідність вимогам щодо оформлення.

Міжнародні стандарти та проекти міжнародних стандартів систематизовано за напрямами: фотографія, інформація та документація, управління документообігом, цивільний захист (безпека). За результатами аналізу доповнено узагальнену базу міжнародних стандартів ISO та підготовлено рекомендації щодо застосування матеріалів аналізу в наукових роботах, які виконують у державній системі «Страховий фонд документації».

Всього за 2020 рік проаналізовано 32 міжнародних стандарти, з яких 14 діючих міжнародних стандартів, 18 проектів міжнародних стандартів: два - на стадії затвердження (FDIS), два - на стадії опитування (DIS), п'ять - на стадії комітету (CD), дев'ять - на стадії пропозиції (NP, DTR, DTS), рекомендовано для використання – 19, використано –7 міжнародних стандартів.

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/SR 12231 Фотографія – Електронне статичне зображення – Словник (Photography – Electronic still picture imaging – Vocabulary);
 • ISO/SR 12232 Фотографія − Цифрові фотоапарати − Визначення величини експозиції, оцінка світлочутливості, стандартної вихідної чутливості та рекомендована величина експозиції (Photography − Digital still cameras − Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index);
 • ISO 15739 Фотографія – Електронне відображення фотознімка – Вимір шуму (Photography – Electronic still picture imaging – Noise measurements);
 • ISO/DTR 19263-1 Фотографія – Системи архівування – Частина 1: Оптимальні методи захоплення (захвату) цифрового зображення матеріалів культурної спадщини (Photography – Archiving systems – Part 1: Best practices for digital image capture of cultural heritage material);
 • ISO/CD 18947-2 Зображувальні матеріали, графічні та інформаційні технології – Відносна стійкість до стирання, розмивання та зношення копій зображень та основи – Частина 2: Фотографічні відбитки для домашнього використання (Imaging materials, graphic and information technology – Relative abrasion, smudge, and scuff resistance of prints and substrates – Part 2: Photographic prints for consumer home use);
 • ISO/SR 20954-1 Цифрові камери – Метод вимірювання ефективності стабілізації зображення – Частина 1: Оптичні системи (Digital cameras – Measurement for image stabilization performance – Part 1: Optical systems);
 • ISO/DTS 18950 Зображувальні матеріали – Відображення кольору на фотографічних зображеннях – Вимоги до стабільності внутрішнього освітлення для музейних експозицій (Imaging materials – Reflection colour photographic images – Indoor light stability specifications for museum display).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/DIS 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) (Information and documentation – International standard serial number (ISSN));
 • ISO/SR 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (Information and documentation – International Standard Recording Code (ISRC));
 • ISO/CD 22038 Інформація та документація – Опис та подання інформації про права (Information and documentation – Description and presentation of rights information);
 • ISO/SR 11108 Інформація та документація – Папір для архівних документів – Вимоги до експлуатаційної якості і довговічності (Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability);
 • ISO/FDIS 15511 Інформація та документація – Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та суміжних організацій (ISIL) (Information and documentation – International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL));
 • ISO/SR 16439 Інформація та документація – Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек (Information and documentation − Methods and procedures for assessing the impact of libraries);
 • ISO/SR 11620 Інформація та документація – Показники функціонування бібліотек (Information and documentation – Library performance indicators);
 • ISO 8459 Інформація та документація – Довідник бібліографічних елементів даних для використання під час обміну та запиту даних (Information and documentation − Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry);
 • ISO/DIS 30300 (версія 2) Інформація та документація – Управління записами – Основні поняття та словник (Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary);
 • ISO/SR 20614 Протокол обміну даними для сумісності та збереження (Data еxchange protocol for interoperability and preservation)
 • ISO/NP 24229 Інформація та документація – Коди для систем перетворення скриптів (Information and documentation – Codes for script conversion systems);
 • ISO/FDIS 21110 Інформація та документація – Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування (Information and documentation – Emergency preparedness and response).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/SR 21757-1 Управління документообігом – ECMAScript для PDF – Частина 1: Використання ISO 32000-2 (PDF 2.0) (Document management – ECMAScript for PDF – Part 1: Use of ISO 32000-2 (PDF 2.0);
 • ISO 14641-1 Управління електронними документами – Проектування та експлуатація інформаційної системи для збереження електронних документів – Частина 1: Технічні вимоги (Electronic document management − Design and operation of an information system for the preservation of electronic documents − Part 1: Specification);
 • ISO/DTR 10255 Додатки для управління документами – Технологія зберігання оптичних дисків, управління та стандарти (Document management applications – Optical disk storage technology, management and standards);
 • ISO/DTR 12033 Управління документообігом – Електронні зображення – Настанова для вибору методів стиснення зображень документів (Document management – Electronic imaging – Guidance for the selection of document image compression methods);
 • ISO/TR 22299-1 Управління документообігом – Рекомендації щодо цифрового формату файлів для довгострокового зберігання (Document management – Digital file format recommendations for long-term storage).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/SR 28004-3 Системи управління безпекою для мережі постачання – Настанови щодо впровадження ISO 28000 – Частина 3: Додаткові спеціальні вказівки щодо впровадження ISO 28000 в організаціях середнього та малого бізнесу (за винятком морських портів) (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports));
 • ISO/SR 28004-4 Системи управління безпекою для мережі постачання – Настанови щодо впровадження ISO 28000 – Частина 4: Додаткові спеціальні вказівки щодо впровадження ISO 28000, коли відповідність ISO 28001 є метою управління (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective);
 • ISO/CD 22383 Безпека та стійкість – Автентичність, цілісність і довіра до продукції та документів – Критерії ефективності рішень щодо аутентифікації, застосовні для забезпечення достовірності та цілісності матеріальних благ (Security and resilience – Authenticity, integrity and trust for products and documents – Performance criteria for authentication solutions used to ensure genuineness and integrity of material goods);
 • ISO/CD 22384 Безпека та стійкість – Автентичність, цілісність та довіра до продукції та документів – Настанови для розробки та моніторингу плану захисту та його реалізації (Security and resilience – Authenticity, integrity and trust for products and documents – Guidelines to establish and monitor a protection plan and its implementation);
 • ISO/DIS 22328-1 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Система раннього попередження стихійних лих для громад – Частина 1: Рекомендації щодо впровадження системи раннього попередження стихійних лих для громад (Security and resilience – Emergency management – Community-based disaster early warning system – Part 1: Guidelines for implementation of a community-based disaster early warning system);
 • ISO/DTR 22370 Безпека та стійкість – Основи та принципи стійкості міст (Security and resilience – Framework and principles for urban resilience);
 • ISO/NP 22360 Безпека та стійкість – Заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій – Поняття, принципи і структура (Security and resilience – Crisis management – Concept, principles and framework (Draft Outline)).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/DIS 18948 Зображувальні матеріали − Фотокниги − Методи випробувань для перевірки сталості та довговічності (Imaging materials – Photo books – Test methods for permanence and durability);
 • ISO/SR 21550 Фотографія – Електронні сканери для фотографічних зображень – Вимірювання динамічного діапазону (Photography – Electronic scanners for photographic images – Dynamic range measurements);
 • IISO/SR 6148 Фотографія – Мікрографічні плівки, котушки та осердя – Розміри (Photography – Micrographic films, spools and cores – Dimensions);
 • ISO/SR 16067-2 Фотографія – Електронні сканери для фотографічних зображень – Вимірювання просторової роздільної здатності. Частина 2: Плівкові сканери (Photography – Electronic scanners for photographic images – Spatial resolution measurements – Part 2: Film scanners);
 • FADGI Технічна інструкція з оцифрування матеріалів культурної спадщини: створення майстер-файлів растрових зображень (FADGI: Technical guidelines for digitizing cultural heritage materials);
 • ISO/WD 18947-1 Зображувальні матеріали, графічні та інформаційні технології – Відносна стійкість до стирання, розмивання та зношення копій зображень та основи – Частина 1: Загальні положення (Imaging materials, Graphic and іnformation technology – Relative abrasion, smudge, and scuff resistance of prints and substrates – Part 1: General).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/DTR 22428 Інформація та документація – Управління записами в «хмарі»: ризики та проблеми (Information and documentation – Records management in the cloud: Issues and concerns);
 • ISO/CD 30300 Інформація та документація – Управління документацією – Основні поняття та словник (Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary);
 • ISO/DTR 21946 Інформація та документація – Оцінка управління записами (Information and documentation – Appraisal for managing records);
 • ISO/TR 13028 Інформація і документація – Рекомендації щодо оцифрування документів (Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of records);
 • ISO/DIS 21248 Інформація та документація – Оцінка якості національних бібліотек (Information and documentation – Quality assessment for national libraries);
 • ISO/FDIS 20247 Інформація та документація – Ідентифікатор міжнародної бібліотеки (ILII) (Information and documentation – International library item identifier (ILII));
 • ISO/CD 21246 Інформація і документація – Основні показники для музеїв (Information and documentation – Key indicators for museums);
 • ISO/NP 23527 Інформація та документація – Ідентифікатор дослідницької діяльності на основі інформаційних технологій – Навчання, освіта, підготування та дослідження (RAID) (Information and documentation – Research activity identifier information technology – Learning, education, training and research (RAiD)).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/DIS 24517-2 Управління документообігом – Технічна документація у форматі PDF – Частина 2: Використання ISO 32000-2, що включає довгострокове зберігання (PDF/E-2) (Document management – Engineering document format using PDF– Part 2: Use of ISO 32000-2 including support for long-term preservation (PDF/E-2);
 • ISO/CD 22550 Управління документообігом – Набір AFP для обміну і набір функцій для PDF (Document management – AFP Interchange Set and Function set for PDF);
 • ISO/DTR 22957 Управління документообігом – Аналіз, вибір та впровадження систем управління корпоративним контентом (ECM) (Document management – Analysis, selection and implementation of enterprise content management systems (ECM);
 • ISO/SR 8126 Мікрографія – Контратипні срібні діазо- та везикулярні плівки – Візуальна густина – Технічні вимоги та вимірювання (Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement);
 • ISO/SR 12656 Мікрографія – Використання штрихових кодів на апертурних картах (Micrographics – Use of bar codes on aperture cards);
 • ISO/SR 32000-1 Управління документами – Портативний формат документа – Частина 1: PDF 1.7 (Document management – Portable document format – Part 1: PDF 1.7);
 • ISO/SR 8127-1 Мікрографія – Джекети для мікрофільмів розміром А6 – Частина 1: 5-канальний джекет для 16-мм мікрофільму (Micrographics – A6 size microfilm jackets – Part 1: Five channel jacket for 16 mm microfilm);
 • ISO/SR 14641 Управління електронними документами – Проектування та експлуатація інформаційної системи для забезпечення довготривалого збереження електронних документів – Вимоги (Electronic document management – Design and operation of an information system for the preservation of electronic documents – Specifications);
 • ISO/SR 9923 Мікрографія – Прозора мікрофіша A6 –Установлення зображення (Micrographics – Transparent A6 microfiche – Image arrangements).;

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/DIS 22327 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Настанови для впровадження на місцевості системи раннього попередження зсуву (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system);
 • ISO/SR 22300 Безпека та стійкість – Словник (Security and resilience – Vocabulary);
 • ISO/SR 28004-1 Системи управління безпекою для ланцюга постачання – Керівні принципи для впровадження ISO 28000 – Частина 1: Загальні принципи (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 1: General principles);
 • ISO/SR 22315 Соціальна безпека – Масова евакуація – Методологічні рекомендації щодо планування (Societal security – Mass evacuation – Guidelines for planning);
 • ISO/CD 22301 Безпека та стійкість – Системи управління безперервністю бізнесу – Вимоги (Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements);
 • ISO/CD 22396 Безпека і стійкість – Стійкість спільноти – Рекомендації для обміну інформацією між організаціями (Security and resilience – Community resilience – Guidelines for information exchange between organizations);
 • ISO/CD 22392 Безпека і стійкість – Стійкість спільноти – Проведення експертних оцінок для зменшення ризику стихійних лих (Security and resilience – Community resilience – Conducting peer reviews for disaster risk reduction).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/CD 19093 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання характеристик низької освітленості (Photography – Digital cameras – Measuring low light performance);
 • ISO/FDIS 18941 Зображувальні матеріали – Відбитки кольорових зображень – Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоном (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability);
 • ISO/TR 18945 Зображувальні матеріали – Ілюстровані кольорові відбитки – Порівняння результатів деградації зображення, які спостерігаються в прискореному методі випробування впливом атмосферних умов за матеріалами ІSО 18930 і методі витримки зображення в зовнішніх умовах (Imaging materials – Pictorial colour reflection prints – Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure);
 • ISO/DIS 516 Затвор фотокамери – Час експонування – Загальні поняття та вимірювання механічних параметрів затвора (Camera shutters – Timing – General definition and mechanical shutter measurements);
 • ISO/TS 21139-2-1 Сталість і довговічність відбитків у комерційному застосуванні – Частина 2-1: Екран дисплея – Стабільність світла й озону (Permanence and durability of prints in commercial application – Part 2-1: Display window – Light and ozone stability);
 • ISO/TR 18942 Зображувальні матеріали – Оцінка стійкості зображення кольорових фотографій, які використовуються споживачем (Imaging materials – Evaluation of image permanence of photographic colour prints in consumer home applications);
 • ISO/NP 18949 Зображувальні матеріали – Кольорові фотографічні відбитки – Метод випробування стійкості зображень в умовах низької вологості (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing stability under low humidity conditions).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/IEC CD 1539-1 Інформаційні технології – Мови програмування – Фортран – Частина 1: Базова мова (Information technology – Programming languages – Fortran – Part 1: Base language);
 • ISO/CD 20674-1 Інформація та документація – Транслітерація рукописів, використовуваних в Таїланді – Частина1: Транслітерація Аксон-Тай-Ной (Information and documentation – Transliteration of scripts in use in Thailand – Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi);
 • ISO/SR 5127 Інформація та документація – Словник термінів (Information and documentation – Foundation and vocabulary);
 • ISO/SR 832 Інформація та документація – Бібліографічний опис і посилання – Правила скорочення бібліографічних термінів (Information and documentation – Bibliographic description and references – Rules for the abbreviation of bibliographic terms);
 • ISO/SR 27730 Інформація та документація – Міжнародний ідентифікатор стандартного набору (ISCI) (Information and documentation – International standard collection identifier (ISCI));
 • ISO/CD 8 Інформація та документація – Представлення та ідентифікація періодичних видань (Information and documentation – Presentation and identification of periodicals).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/SR 8514-1 Мікрографія – Контролювання якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-цифрових – Частина 1: Характеристики тест-слайда та тестових даних (Micrographics – Alphanumeric computer output microforms – Quality control – Part 1: Characteristics of the test slide and test data);
 • ISO/SR 8514-2 Мікрографія – Контролювання якості мікроформ виводу даних з комп’ютерів літерно-цифрових – Частина 2: Методика (Micrographics – Alphanumeric computer output microforms – Quality control – Part 2: Method);
 • ISO/SR 12650 Способи формування зображення документів – Мікрофільмування ахроматичних карт на 35-мм мікроплівку (Document imaging applications – Microfilming of achromatic maps on 35-mm microfilm);
 • ISO/SR 11506 Управління документообігом – Архівування електронних даних – Комп’ютерний вивід на мікроформу (СОМ) та комп’ютерний вивід на лазерний диск (COLD) (Document management applications – Archiving of electronic data – Computer Output Microform (COM)/Computer Output Laser Disk (COLD));
 • ISO/TR 18159 Управління документообігом – Навколишнє середовище та робоче місце для безпечного регулювання процесу мікрофільмування (Document management – Enviromental and work place safety regulations affecting microfilm processors);
 • ISO/SR 12651-1 Електронний документообіг – Словник – Частина 1: Представлення електронного документу (Electronic document management – Vocabulary – Part 1: Electronic document imaging);
 • ISO/SR 22299 Управління документообігом – Настанови щодо довгострокового зберігання формату файла (Document management – Guidelines for long term preservation file format).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/SR 12931 Критерії ефективності рішень аутентифікації, що використовуються для боротьби з підробками матеріальних благ (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods);
 • ISO/CD 22382 Безпека та стійкість − Автентичність, цілісність та довіра до продукції та документів − Настанови щодо змісту, безпеки та видачі марок акцизного податку (Security and resilience − Authenticity, integrity and trust for products and documents − Guidelines for the content, security and issuance of excise tax stamps);
 • ISO/CD 22326 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Настанови з моніторингу об'єктів з ідентифікованими небезпеками (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for monitoring facilities with identified hazards).

ISO/TC 42 «Фотографія»:

 • ISO/SR 18934 Зображувальні матеріали – Мультимедійні архіви – Умови зберігання (Imaging materials – Multiple media archives – Storage environment);
 • ISO/NP 20793 Фотографія – Лентикулярний друк для стерео-варіо зображень – Визначення якості зображення (Photography – Lenticular print for changing images – Measurements of image quality)
 • ISO/CD 19093 Фотографія – Цифрові фотоапарати – Вимірювання характеристик низької освітленості (Photography – Digital cameras – Measuring low light performance);
 • ISO/DIS 516 Затвор фотокамери – Час експонування – Загальні поняття та вимірювання механічних параметрів затвора (Camera shutters – Timing – General definition and mechanical shutter measurements);
 • ISO/NP 18949 Зображувальні матеріали – Кольорові фотографічні відбитки – Метод випробування стійкості зображень в умовах низької вологості (Imaging materials – Reflection colour photographic prints – Method for testing stability under low humidity conditions);
 • ISO/SR 18941 Зображувальні матеріали – Метод випробування стійкості під час знебарвлення озоновим газом (Imaging materials – Colour reflection prints – Test method for ozone gas fading stability);
 • ISO/TR 18945 Зображувальні матеріали – Ілюстровані кольорові відбитки – Порівняння результатів деградації зображення, які спостерігаються в прискореному методі випробування впливом атмосферних умов за матеріалами ІСО 18930 і методу витримки зображення в зовнішніх умовах (Imaging materials – Pictorial colour reflection prints – Comparison of image degradation observed between ISO 18930 accelerated weathering test method and outdoor exposure);
 • ISO/TS 21139-2-1 Сталість і довговічність відбитків в комерційному застосуванні – Частина 2-1: Екран дисплея – Стабільність світла і озону (Permanence and durability of prints in commercial application – Part 2-1: Display window – Light and ozone stability).

ISO/TC 46 «Інформація та документація»:

 • ISO/DIS 2108 Інформація та документація – Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) – (Information and documentation – International standard book number (ISBN));
 • ISO/DIS 3901 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);
 • ISO/SR 3297 Інформація та документація – Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN) – (Information and documentation – International standard serial number (ISSN));
 • ISO/DTR 19263-1 Інформація та документація – Міжнародний стандартний код запису (Information and documentation – International standard recording code);
 • ISO/SR 25964-1 Інформація та документація – Тезауруси і сумісність з іншими словниками – Частина 1: Тезауруси для інформаційного пошуку (Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval);
 • ISO/NP 15836-2 Інформація та документація – Набір елементів метаданих «Дублінське ядро» – Частина 2: Властивості і класи DCMI (Information and documentation – The Dublin Core metadata element set – Part 2: DCMI Properties and classes).

ISO/TC 171 «Управління документообігом»:

 • ISO/DTR 15801 Управління документообігом – Збереження інформації в електронному вигляді – Рекомендації для достовірності та надійності – (Document management – Electronically stored information – Recommendations for trustworthiness and reliability);
 • ISO/SR 10198 Мікрографія – Мікрофільмувальний апарат динамічного знімання для 16-мм мікроплівки – Механічні та оптичні характеристики (Micrographics – Rotary camera for 16 mm microfilm – Mechanical and optical characteristics);
 • ISO/SR 12029 Управління документообігом – Машиночитані паперові форми – Оптимальний проект для забезпечення зручності користувачів і систем електронного управління документообігом (EDMS) (Document management – Machine-readable paper forms – Optimal design for user friendliness and electronic document management systems (EDMS));
 • ISO/CD 19475-1 Управління документообігом – Мінімальні вимоги для зберігання документів – Частина 1: Фіксація (Document management applications – Minimum requirements for the storage of documents – Part 1: Capturing);
 • ISO/CD 19475-3 Управління документообігом − Мінімальні вимоги для зберігання документів − Частина 3: Видалення (Document management − Minimum requirements for the storage of documents − Part 3: Disposal);
 • ISO/SR 10244 Управління документообігом – Основи та аналіз бізнес-процесів (Document management – Business process baselining and analysis);
 • ISO/SR 6200 Мікрографія – Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів правдників – Технічні вимоги на густину та метод вимірювання (Micrographics – First generation silver-gelatin microforms of source documents – Density specifications and method of measurement);
 • ISO/NP 21761-1 Управління документообігом – Настанова для сканування документів – Частина 1: Сканування паперових документів (Document management – Guidelines for document scanning – Part 1: Scanning paper records);
 • ISO/CD 18759 Управління документообігом – Вивірена WORM система, функціональні та технічні вимоги (Document management – Trusted WORM functional and technical requirements);
 • ISO/NP 19005-4 Управління документообігом – Формат файлів електронних документів для довгострокового зберігання – Частина 4: Використання ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT) (Document management – Electronic – document file format for long-term preservation Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-NEXT)).

ISO/TC 292 «Безпека»:

 • ISO/SR 28003 Системи управління безпекою для мережі постачань – Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем управління безпекою мережі постачань (Security management systems for the supply chain – Requirements for bodies providing audit and certification of supply chain security management systems);
 • ISO/SR 25111 Управління безперервністю бізнес-процесів – Настанова із соціальних аспектів забезпечення безперервності бізнес-процесів (Business continuity management – Guidance on human aspects of business continuity).
 • ISO/NP 21740 Безпека та відмовостійкість – Настанова з процесу оцінки складності з метою підвищення безпеки та відмовостійкості (Security and resilience – Guideline for complexity assessment process to improve security and resilience);
 • ISO/NP 21499 Система завчасного попередження зсуву за підтримки місцевого самоврядування (Security and resilience – Community-based landslide early warning system);
 • ISO/SR 28002 Системи менеджменту безпеки для ланцюга поставок – Розвиток гнучкості в ланцюзі постачань – Вимоги та настанови щодо застосовування (Security management systems for the supply chain – Development of resilience in the supply chain – Requirements with guidance for use);
 • ISO/CD 19564 Безпека та стійкість – Загальні принципи визначення достовірності продукції, цілісності та відповідності (Security and resilience – General principles for product authenticity, integrity and trust).

Протягом 2015 року проаналізовано 31 міжнародний стандарт, з яких 9 чинних міжнародних стандартів та 22 проектів міжнародних стандартів: п’ять - на стадії опитування (DIS); п’ять - на стадії комітету (CD); 12 - на стадіях пропозиції (NP, TR, TS, DTS), рекомендовано для використання - 17, використано - три. 

Протягом 2014 року проаналізовано 33 міжнародних стандартів, 14 чинних міжнародних стандартів та 19 проектів міжнародних стандартів: вісім - на стадіях пропозиції (NР, WD, DTR), вісім - на стадії комітету (CD), три на стадії опитування (DIS); рекомендовано для використання - 20, використано - шість.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018