До відома авторів! Готується до друку чергове число науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)». Приймаються оригінальні матеріали, які раніше не публікувались. При підготовці статей просимо дотримуватися таких вимог.

Вимоги до змісту та оформлення статей,що надаються до науково-виробничого журналу «СФД (Страховий фонд документації)»

До друку приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. До редакції подається надрукований в одному примірнику текст статті українською мовою (завізований власноручним підписом автора), а також її електронний варіант.

До статті додаються такі супровідні документи:

  • повні відомості про автора: прізвище, ім'я та по батькові, вчене звання і науковий ступінь, посада, назва установи, адреса і контактний(і) телефон(и);
  • експертний висновок про дозвіл опублікування статті в засобах масової інформації;
  • рецензія на статтю, завірена печаткою організації, де працює рецензент;
  • реферат державною та російською або англійською мовами (рекомендований обсяг 850 друкованих знаків).

Вимоги до оформлення статті:

  • для пошуку в електронних ресурсах наводяться ключові слова які будуть ідентифікувати публікацію;
  • текст статті повинен містити:
    • постановку проблеми в загальному вигляді з обов'язковим зазначенням зв'язку з важливими науковими або практичними завданнями;
    • аналіз літератури (останніх досліджень і публікацій з обов'язковим виділенням невирішених раніше частин загальної проблеми, що будуть розглянуті в цій статті);
    • формулювання мети і постановку завдання;
    • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
    • висновки із проведеної роботи з обов'язковою констатацією отриманих наукових і практичних результатів та перспектив подальших досліджень у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення реферату:

  • Реферат складається відповідно до ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования». Реферат – це стислий точний виклад змісту документа, що містить основні фактичні відомості ти висновки, без додаткової інтерпретації чи критичних зауважень.
  • У тексті реферату наводяться основні теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки та закономірності. Перевага надається новим результатам, важливим відкриттям, висновкам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які мають практичне значення. У тексті реферату слід дотримуватися єдиної термінології, не вживати загальних фраз, не робити посилань на публікації.
  • Реферат повинен містити такі аспекти змісту вихідного документа:
    • предмет, тему, мету роботи, якщо вони не зрозумілі з назви документа;
    • метод чи методологію проведення роботи, якщо вони відрізняються новизною, становлять інтерес з точки зору виконуваної роботи або їх розробка є самостійною частиною роботи;
    • результати роботи, які описують максимально точно та інформативно;
    • сферу застосування результатів;
    • висновки, які можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у вихідному документі;
    • додаткову інформацію.

Технічні вимоги:

 

  • обсяг статті має бути 6 – 12 аркушів, без урахування літератури і анотацій
  • розмір паперу – А4 (210×297 мм), орієнтація – книжкова;
  • поля дзеркальні: з середини – 2.5 см, ззовні, угорі та внизу – 2 см;
  • шрифт усього документа – Times New Roman, звичайний, № 12;
  • інтервал міжрядковий – одинарний, абзацний відступ першого рядка 1,25;
  • нумерація сторінок проставляється в нижньому куті ззовні;
  • не дозволяється надання таблиць у редакторі Excel та інших табличних редакторах
  • у верхньому лівому куті статті зазначається шифр УДК. Через два рядки друкується прізвище та ініціали автора. Нижче, через два рядки, – назва статті (великими літерами напівжирним шрифтом № 14, вирівнювання по середині). Текст статті наводиться через один рядок після назви статті;
  • ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно надавати в статті безпосередньо після посилання в тексті або на наступній сторінці. Написи, що пояснюють ілюстровані матеріали, повинні бути розміщені безпосередньо під ними. Бажано використовувати в рисунках лінії товщиною менше ніж 0,5;
  • формули до тексту повинні бути набрані в редакторі формул і оформлені згідно з ДСТУ 1.5:2015;
  • надані розмірності значень повинні відповідати міжнародній системі одиниць SI;
  • посилання в тексті на джерела інформації слід зазначати у квадратних дужках;
  • список літератури розміщують безпосередньо після тексту через один рядок. Літературу зазначають у порядку посилання на неї в тексті згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»;
  • остання сторінка статті заповнюється не менше ніж на ¾.

Редакція зберігає за собою право скорочувати та редагувати матеріали статей. Відповідальність за зміст несе автор.

Матеріали для публікації приймаються за адресою: пров. Академіка Підгорного, 1/60,

м. Харків, 61046. Тел. (0572) 94-48-61;

факс (0572) 94-98-11; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія журналу «СФД (Страховий фонд документації)»

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018