У лютому 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/FDIS 690 Інформація та документація – Настанови щодо бібліографічних посилань і цитування інформаційних джерел (Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources) (на стадії затвердження від ТК 46). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та схвалено;
  • ISO/CD 4669 Управління документообігом – Класифікація, перевірка та обробка інформації (Document management – Information classification, marking and handling) (на стадії комітету від ТК 171). Проєкт міжнародного стандарту проаналізовано та рекомендовано для переведення на стадію опитування;

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директиві ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатами ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018