Завідувач відділу - Афанасьєва Олена Миколаївна
Завідувач відділу
Афанасьєва Олена Миколаївна

Науково-технічний відділ моніторингу, стандартизації та планування наукових робіт є окремим структурним підрозділом Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (далі відділ), діяльність якого спрямована на організацію, планування та виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт відповідно до тематики інституту.

Відділ

 • бере участь у виконанні наукових та науково-технічних робіт в частині розроблення заявок, технічних завдань на виконання наукових робіт, розробленні (доопрацюванні) розділів наукової та науково-технічної документації відповідно до вимог чинних нормативних документів та досягнутих результатів у сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації України;
 • здійснює науково-технічне редагування (перевіряння) звітної науково-технічної документації на відповідність вимогам технічних завдань, чинних нормативних та організаційно-розпорядчих документів;
 • бере участь у розробленні пропозицій до Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії (далі – Тематичний план), а також проекту Тематичного плану;
 • аналізує результати виконання наукових робіт, розробляє та подає керівництву НДІ мікрографії звіти, аналітичні і пояснювальні записки та іншу документацію;
 • готує матеріали на Науково-технічну раду НДІ мікрографії та Державної архівної служби України (Укрдержархів);
 • здійснює підготовку та оформлення документів до державного обліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в УкрІНТЕІ (оформлення карт реєстрації наукових робіт та облікових карт про виконану наукову роботу);
 • бере участь у проведенні наукових робіт у частині збору, аналізу та правильності оформлення бібліографічного опису літератури для включення в розділи «Джерела інформації» технічних завдань на виконання наукових робіт та «Перелік посилань» звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;
 • здійснює ведення єдиного фонду нормативних документів інституту: придбання та внесення змін до нормативних документів та забезпечення ними структурних підрозділів НДІ мікрографії;
 • розробляє положення про умови праці, про преміювання працівників НДІ мікрографії та інші нормативні і методичні документи, які стосуються компетенції відділу;
 • здійснює моніторинг виконання наукових робіт, у тому числі:
  • контроль виконання планів робіт структурних підрозділів щодо обліку трудомісткості виконаних робіт;
  • ведення касових видатків;
  • облік показників з праці (чисельність, фонд оплати праці);
 • складає та подає до Департаменту СФД Укрдержархіву для подальшого подання до Укрдержархіву та до органів Державної служби статистики України місячну, квартальну і річну звітність за формами та у терміни, встановлені чинними нормативно-правовими та нормативними документами;
 • складає прогнозні показники та розробляє бюджетний запит НДІ мікрографії;
 • складає кошторис, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів нді мікрографії;
 • готує матеріали для укладання договорів на створення науково-технічної продукції зі сторонніми організаціями, установами та підприємствами україни;
 • здійснює розрахунок фактичного фонду заробітної плати за загальним та спеціальним фондами. Подає на затвердження пропозиції щодо розмірів надбавок, премій, матеріальної допомоги. Готує накази з питань планування та оплати праці;
 • бере участь у розробленні структури НДІ мікрографії, формує штатний розпис.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018